ติดต่อเรา

หมายเลขโทรศัพท์กลุ่มงานภายใน สพป.สุรินทร์ เขต 3 เวลาติดต่อ 8.30-16.30

กลุ่มงาน
หมายเลขโทรศัพท์
กลุ่มอำนวยการ
0 4455 1333
กลุ่มนโยบายและแผน
0 4455 2350
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
0 4455 2349
กลุ่มบริหารงานบุคคล
0 4455 2351
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
0 4455 1374
หน้าห้อง ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 3
0 4455 2347
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ
0 4455 2352

ทีมพัฒนาเว็บไซต์การจัดการศึกษาแบบเรียนรวม   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3

  • นายเทพฤทธิ์  ศรีฤทธิไกร  ผอ.ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ITEC สพป.สร.3
  • นายยุทธนา  สัมฤทธิ์ผ่อง  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านภูมินิยมพัฒนา  โทร. 0899874233   email: y.yuttana@gmail.com
  • นางอริสรา สุรวงศ์ธนกุล  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สพป.สร.3